Política de privacitat

La present Política de Privacitat i de Cookies regula els tractaments de dades de caràcter personal duts a terme a conseqüència de l’accés i ús de la pàgina web WWW.CASTELLDESANTAFLORENTINA.COM (d’ara endavant, “la web”) del qual és titular CASTELL DE SANTA FLORENTINA, amb C.I.F Núm. B55161186 i domicili en AVINGUDA DOCTOR MARÍA SERRA, S/N – 08360 CANET DE MAR, BARCELONA (ESPANYA). Així mateix, la present Política informa sobre les Cookies utilitzades en la web.

Política de Privacitat
L’ús de la web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica el coneixement i l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta Política de Privacitat. L’Usuari ha de llegir atentament la present Política de Privacitat en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que aquesta pot sofrir modificacions.

RECOLLIDA, TRACTAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS EN LA WEB.
Sobre la base del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (*RGPD) l’informem que per a fer ús alguns dels serveis que els ofereix la nostra web, pot ser necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal que seran incorporats a fitxers automatitzats.

Complint amb les noves disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d’Abril de 2016 , les normes del qual seran d’obligat compliment a partir de maig de 2018, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ( Reglament general de protecció de dades ), informem que el responsable del tractament de les dades es Castell DE SANTA FLORENTINA amb domicili social en AVINGUDA DOCTOR MARÍA SERRA, S/N – 08360 CANET DE MAR, BARCELONA (ESPANYA).

Amb caràcter general, les dades recollides seran tractats amb la finalitat de prestar els serveis oferts a través de la web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir amb CASTELL DE SANTA FLORENTINA a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l’Usuari realitzi mitjançant la web. Les dades objecte de tractament seran aquells que ens faciliti a través dels formularis que a cada moment contingui la pàgina o a través dels correus electrònics que l’Usuari dirigeixi a les adreces de correu electrònic identificades en aquesta, així com aquells altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent.

Tots els camps que apareixen assenyalats com a obligatoris en qualssevol dels formularis hauran de ser emplenats necessàriament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis corresponents.

Addicionalment, durant aquesta recollida de dades, és possible que se sol·liciti el seu consentiment per a una altra sèrie de finalitats que no guarden una relació directa amb el servei o la relació corresponent. En el cas que no estigui d’acord amb aquests tractaments addicionals, marqui o desmarcatge la casella destinada a aquest efecte segons correspongui.

COMUNICACIONS O CESSIONS DE DADES
Les dades recollides en la pàgina web WWW.CASTELLDESANTAFLORENTINA.COM únicament seran ser comunicats a altres empreses per al desenvolupament, manteniment i control de la relació jurídica que s’estableixi o quan existeixi autorització legal per a fer-ho.

L’acceptació de l’usuari perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.
Fora dels supòsits previstos en el paràgraf anterior, CASTELL DE SANTA FLORENTINA no comunicarà les dades personals dels Usuaris a cap altre tercer, excepte quan s’obtingui el seu consentiment previ per a això en la forma legalment exigida.

EXACTITUD, ACTUALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS DELS USUARIS
En enviar-nos les seves dades a través dels formularis previstos o mitjançant correu electrònic a les bústies corresponents, l’Usuari declara que la informació i les dades facilitades són exactes i veraces, així com que és major de 18 anys. Els serveis de la web no estan dirigits a menors de 18 anys pel que no tenim previst consentiment patern en cap cas. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir permanentment actualitzats totes les seves dades personals.
CASTELL DE SANTA FLORENTINA conservarà les dades personals mentre sigui necessari per a prestar els serveis o atendre les sol·licituds dels Usuaris i, en tot cas, pels períodes legalment previstos per a cada cas.

EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ
Els usuaris podran oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la prestació de serveis oferts en la web i al seu ús per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació de l’especificada en aquesta.

Els usuaris queden degudament informats i per tant podran exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, així com revocar el seu consentiment o exercir el seu dret a l’oblit en els termes previstos legalment, dirigint-se a la següent adreça electrònica: INFO@CASTELLDESANTAFLORENTINA.COM o a la següent adreça postal: PLAZA JOAN XXIII 37008 SALAMANCA (ESPANYA) i acompanyant còpia del document que acrediti la seva identitat.

COMUNICACIONS COMERCIALS
En els casos en els quals l’Usuari hagi atorgat el seu consentiment a rebre comunicacions comercials, CASTELL DE SANTA FLORENTINA podrà remetre als Usuaris informació comercial o publicitària per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), sigui de caràcter general o adaptada a les seves característiques personals, sobre els seus productes i serveis, incloent la participació en sortejos, esdeveniments i enquestes de satisfacció.
En qualsevol cas, l’Usuari podrà oposar-se a la remissió de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques previstes en l’apartat anterior o usant els mitjans específics que es reconeguin en les pròpies comunicacions comercials que se li dirigeixin.

LLOCS ENLLAÇATS
La web pot contenir enllaços amb altres llocs web aliens a CASTELL DE SANTA FLORENTINA, de manera que no podem garantir ni responem del tractament de les dades personals que l’usuari proporcioni en aquests llocs web. En conseqüència, li recomanem que revisi les polítiques de privacitat d’aquests llocs.